Omtanke för en hållbar framtid

Vi ska alltid göra vårt bästa för våra kunder genom att lyssna och arbeta systematiskt. Vi kallar det omtanke. Omtanke om människor, miljö, ekonomi, hälsa och säkerhet.

Vi lägger stor vikt vid att förstå vad du som kund förväntar dig, vi är tydliga i våra överenskommelser och levererar det vi lovat. Kommunikation, tydlighet och transparens är viktiga delar för ett gott samarbete och borgar för en hög kvalité. Lyckade projekt och gott samarbete  är både kostnadseffektivt och hållbart.

Kvalitetssäkring är därför en självklarhet för oss. Våra lednings- och ärendehanteringssystem ger oss möjlighet att följa och utvärdera arbetet kontinuerligt så vi kan fortsätta leverera de bästa resultaten.

Kvalitetspolicy

Några av de viktigaste punkterna i vår kvalitetspolicy är att alltid:

 • skapa tydliga rutiner i vårt ärendehanteringssystem för felanmälan, tillsyn, skötsel och underhåll
 • nyttja tillgänglig statistik och information till uppföljning och planering
 • använda skötselschema i de fastigheter där vi har administrativa och tekniska driftuppdrag
 • göra årliga egenkontroller för att försäkra oss om att kvalitén på leveransen uppfyller de krav vi och våra kunder har
Omtanke om miljön

Genom att samordna beställningar och alltid ha rätt verktyg minimerar vi resorna till och från olika fastigheter. Den största miljövinsten görs genom att spara energi och med energioptimering kan både fastighetsägare och miljön bli vinnare.

Vi arbetar också med kretsloppsanpassade material och vill minimera användningen av farliga kemikalier i verksamheten.

Miljöpolicy

Några av de viktigaste punkterna i vår miljöpolicy är att alltid:

 • hushålla med råvaror, material och energi samt utnyttja dessa så effektivt som möjligt
 • ha aktuella uppgifter för att kunna optimera fastighetens förbrukning av värme, el och vatten
 • underlätta för kunderna att driva sitt miljöarbete
 • ha en öppen miljöredovisning. Att följa lagar är en självklarhet.
Delaktighet i arbetsmiljön

En god och säker arbetsmiljö är en viktig fråga för oss. Därför integrerar vi hälsa och säkerhet i allt vi gör. Vi uppmuntrar säkerhetstänkandet i de dagliga arbetsmomenten genom vårt systematiska arbetsmiljöarbete där vi integrerar frågor om hälsa, säkerhet och arbetsmiljö som en del av vardagen. Med tydliga riskbedömningar och bra underlag hjälper det oss att vara friska och starka samt undvika olyckor som kan förutses.

Vi bedriver ett aktivt friskvårdsarbete för att alla på företaget ska vara i form och må bra.

Arbetsmiljöpolicy

Några av de viktigaste punkterna i företagets arbetsmiljöpolicy är att alltid:

 • förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
 • känna ansvar för sin uppgift och ha befogenheter som krävs för att utföra den
 • ha möjlighet att utveckla sin kompetens
 • ta ansvar för sin egen hälsa

För oss är policyer levande dokument som alla ska följa. Genom tydliga utvärderingar och bra system skapar vi friska medarbetare som trivs och mår bra.

H2M – Specialister inom teknisk fastighetsservice