Hållbara fastighetstjänster för framtidens samhälle

De globala målen är ett bra verktyg för oss, de tydliggör vad vi som företag gör bra och vad vi kan göra bättre. Målen har analyserats på detaljnivå och de fyra som är mest relevanta för oss att arbeta vidare med presenteras här.

Genom att analysera vår verksamhet genom de globala målens ramverk syns tydligt hur H2M bidrar både positivt och negativt till målens olika delar. Det är också tydligt att vi kan göra både större och mindre förändringar i vårt sätt att arbeta för att bli ett mer hållbart företag.

Mål 3, 6, 7, 8 och 12 har valts i ett första skede att arbeta mer med. Många av målen tydliggör också vikten av samarbete med olika intressenter. Vissa mål kan vi som aktör enbart påverka indirekt och andra inte alls. Även om vi bara har verksamhet i Sverige idag så har vår konsumtion och vårt sätt att agera både en direkt och en indirekt påverkan på människor, ekonomi och miljö även i andra länder.

Målen är odelbara och integrerade i varandra, genom att agera på vissa mål, nås indirekt en påverkan på andra. Genom att interagera med andra aktörer möjliggör vi tillsammans förändring och påverkar därigenom indirekt mål 11, som handlar om hållbara städer och samhällen. Ett hållbart företagande innebär  att vi ska vara ekonomiskt starka, värna miljön, spara resurser och agera cirkulärt, följa lagar, regler och våra egna policys samt vara en schysst arbetsgivare hela vägen. Alla kan inte göra allt men tillsammans kan vi bidra till helheten.

För en friskare arbetsplats

En hälsosam och säker arbetsplats är en självklarhet för oss. Vi arbetar systematiskt för att hela tiden stärka de faktorer som gör arbetsplatsen friskare, sundare och säkrare. Vi bidrar aktivt till mål 3 genom att:

+ Erbjuda hälsoundersökningar

+ Ha regelbundna samtal med samtliga medarbetare

+ Ha tydliga policys rörande alkohol, droger och hantering av farligt material

+ Ha en tydliga arbetsmiljöpolicy

+ Erbjuda sjukvårdsförsäkring för snabb vård

+ Erbjuda friskvård på olika sätt, både i form av gemensamma och egna aktiviteter och i form av bidrag

–  Vi har arbetsskador och tillbud

–  Det är svårt att motivera alla att delta i de friskvårdsaktiviteter som genomförs

Vad vi kan göra mer av

 •  Arbeta för att öka kunskapen om kopplingen mellan hälsa och motion
 •  Lägga ytterligare fokus på kost där företaget kan styra
 • Öka kunskap om riskhanteringen vid våra arbetsmoment, lastning av bil, om trafiksäkerhet och ergonomi
 • Arbeta för att 100 % korrekta riskanalyser görs vid farligt arbete

Hur målet är kopplat till våra företagsmål

Vi har tydliga mål med en friskare arbetsplats. Bland annat vill vi få ned korttidsfrånvaron och minska antalet arbetsplatsolyckor. Vi minskade antalet olyckor med 30% mellan 2019 och 2020 men korttidsfrånvaron gick upp på grund av pandemin och de restriktioner som gällt.

Världens viktigaste naturresurs

Vatten är den råvara som orsakat mest konflikter genom historien. Kampen om vatten pågår överallt på vår planet. Visste du att vatten inte skapas utan enbart renas i ett evigt kretslopp? Det innebär att allt vi häller i vattnet, som naturen inte kan ta hand om, stannar kvar i kretsloppet.

+ Genom en god övervakning av de fastigheter vi tar hand om flaggar vi för avvikelser i vattenförbrukningen tidigt

+ Genom tydliga policys och riktlinjer ska inga kemikalier följa med ut i avloppsvattnet

+ Föreslå vattenbesparande åtgärder när vi ser att behov och där möjligheter finns

+ Vara en viktig aktör i att ge våra kunder underlag för sitt miljöarbete runt vatten

– Vi saknar riktlinjer för våra klädinköp då det gäller att undvika tex mikroplast och nano partiklar i tvättvatten

– Vi saknar möjligheten att mäta vår egen förbrukning av vatten, då vatten ingår i hyran

Vad kan vi göra mer av?

 • Vi kan arbeta för att öka kunskapen om vatten och vattenbrist internt i organisationen
 • Vi ska regelbundet se över våra egna kontor och driftlokaler vad gäller vattenförbrukningen
 • Viktigt att vi hanterar våra bilar korrekt vid tvätt och att alla är medvetna om riskerna med biltvätt för vattenmiljön
 • Vi kan minska vår körning och på så sätt bidra till mindre utsläpp av skadliga ämnen i vattenmiljön

Hur målet är kopplat till våra företagsmål

I Sverige bedöms 100% av befolkningen ha tillgång till rent vatten och sanitet. Vi som företag kan värna vår vattenmiljö genom att följa de lagar, förordningar och policys som finns vad gäller förbrukning av kemiska produkter, minskat avfall och krav på att kemiska produkter och avfall tas om hand på ett korrekt sätt så att vattenmiljön skyddas. Vi har också som mål att öka andelen miljöbilar vilket också får betydelse för vattenkvalitén på sikt. Färre fossila utsläpp leder också till minskade utsläpp av både växthusgaser och partiklar som påverkar vattenmiljön negativt.

Energiförbrukning i fastigheter

+ Vi har genomfört en del stora ledprojekt hos våra kunder som är energibesparande

+ På förvaltningssidan förespråkar vi alltid grön el till våra kunder och har tydliga modeller för att visa kunder hur det påverkar miljöavtrycket.

+Vi genomför kontinuerliga energioptimeringsåtgärder både i våra uppdrag och som externa projekt

-Vår egen elförbrukning ingår i hyran, vilket gör att vi inte har incitament att minska förbrukningen, detta bör vi åtgärda genom dialog med hyresvärden

Vad vi kan göra mer av

 • Vi ska ha tydligare mål med vår egen energiförbrukning
 • Vi ska använda våra kunskaper för att påverka våra kunder och leverantörer
 • Vi ska delta i samarbetsorgan som jobbar för minskad energianvändning tex genom vårt medlemskap i SGBC och liknande organisationer

Hur målet är kopplat till våra företagsmål

Vi har som mål att öka andelen miljöfordon och i vår miljöpolicy så ingår det att vi ska samordna transporter, beställningar och uppmuntra till samåkning. Sedan 2018 har andelen resta mil minskat inom företaget. Våra resor är vår enskilt största källa till utsläpp.

Hållbar arbetsplats och hållbara affärer

+ Vi har en rad policys som vi följer, alla har samma arbetsvillkor kopplade till den tjänst man har

+ Vi samarbetar med yrkeshögskolor och tar emot praktikanter på ett systematiskt sätt

+ Vi erbjuder ungdomar och nyanlända praktikplatser och sommarjobb

+ Vi har stort fokus på arbetsmiljöfrågor och har en arbetsmiljöpolicy som också speglar sig i vårt målarbete

+ Tillväxt kommer av att våra kunder blir nöjda genom att medarbetaren känner stolthet för sin leverans och vill ge det lilla extra.ad vi kan göra mer av

– Vi kan bli bättre på att säkerställa att de produkter och tjänster vi själva köper in, produceras och levereras av företag med schyssta villkor

Vad vi kan göra mer av

 • Vi skulle kunna samarbeta mer med skolor på grundskole- och gymnasienivå och ta emot ungdomar som behöver stöd, där yrkesutbildning kan kombineras med studier, ca 5 % av alla ungdomar befinner sig helt utanför studier och arbete

Hur målet är kopplat till våra företagsmål

Med personalenkäten som genomförs av Great place To Work får vi en strukturerad rapport över hur väl vi lyckas skapa en bra arbetsplats. Målet för 2020 var att nå 87% i Trust index, vi nådde 81% men 87% anser samtidigt att ”allt sammantaget så är H2M en riktigt bra arbetsplats” och det är positivt.  Vi nådde inte hela vägen fram till målet men fick behålla vår GPTW certifiering.  Vi mäter också vår kundnöjdhet, där målet är 85% och vi hamnade på 83%. För att öka kundnöjdheten så arbetar vi aktivt med personalen runt feedback och återkoppling bland annat.

Under 2020 nådde vi ett positivt ekonomiskt resultat och genererade vinst trots stor påverkan från Corona pandemin. H2M är ett tjänsteföretag med ambitionen att vara en given samarbetspartner för fastighetsägare och förvaltare som efterfrågar tekniska tjänster med stort kunskapsfokus. Detta gör att vi som företag kan minimera vår tillväxt negativa miljöpåverkan genom att fokusera mer på cirkulära tillvägagångssätt, reparera, laga och se till att utbytta produkter antingen återvinns på ett effektivt sätt eller kan avsättas på en efterhandsmarknad. Ett av målen för 2020 var att öka kunskapen internt om cirkulär ekonomi och minskat avfall, ett mål som kvarstår 2021.

Hållbar konsumtion och produktion

Vi konsumerar idag på ett sätt som jorden inte klarar av och vi måste minska våra ekologiska fotavtryck. Det vi konsumerar påverkar också klimatet samt människors hälsa och välmående i andra länder samtidigt som en linjär ekonomi skapar enorma mängder avfall. under 2018 genererade vi 282 ton farligt avfall per person i Sverige.

+ Vi har inköpsrutiner som innebär att vi kontrollerar kemiska produkter enligt byggvarubedömningen och vi väljer den produkt som har minst miljöpåverkan utan att göra avkall på funktionalitet

+ Vi har kvalitet, miljö och arbetsmiljöpolicys samt hållbarhetspolicy att förhålla oss till

+Vi har rutiner för hur vi tar hand om avfall och kemiska produkter

– Vi är dåliga på att föra dialog kring livscykel-perspektivet där hela kedjan från tillverkning till avfall finns med

– Vi kan bli bättre på att återanvända och laga, både verktyg och utrustning i stället för att köpa nytt

Vad vi kan göra mer av

 • Vi kan utveckla vårt återbruk genom bättre lagerhållning
 • Vi kan inleda samarbete med andra leverantörer för att skapa en avsättningsmarknad för restprodukter
 • Vi kan ta tillbaka tänket om att återvinna, spara och hushålla med material
 • Utbilda anställda i cirkulärekonomi och livscykelperspektiv
 • Vi kan arbeta aktivt på att minska vårt och våra kunders  avfall
 • Vi kan arbeta aktivt med att minska mängden farligt avfall

Hur målet är kopplat till våra företagsmål

Målet är att öka kunskapen om cirkulärekonomi. Under 2020 kunde vi inte genomföra den konferens som var planerad i ämnet. Vi fortsätter fokusera på cirkulär ekonomi under 2021 eftersom behovet av kunskap om cirkulära produktionsätt fortsatt är en stor del av framtidens företagande. Speciellt viktigt för oss som tjänsteleverantör att känna till vilka produkter som kan lagas, återvinnas eller återanvändas på ett bra och resurseffektivt sätt. Vi behöver också veta vilka produkter och ämnen som ska fasas ut. Vår bransch har traditionellt haft fokus på att laga snarare än byta ut. Det dagliga underhållet och optimeringen kommer få ökad betydelse i fastigheter för att maximera livslängden hos de tekniska systemen.