skylt som visar utrymningsväg

Det viktiga brandskyddsarbetet – vem har ansvaret?

Lagen om skydd mot olyckor kom 2003 (LSO) i den står att både ägaren av en fastighet och den som bedriver verksamhet i fastigheten har båda ansvar för brandskyddet. Lagen säger inte hur brandskyddet ska fördelas mellan ägare och verksamhetsutövare utan detta regleras bäst via skriftliga avtal mellan fastighetsägaren och hyresgästen. Om ett avtal saknas bör fastighetsägaren ta ansvar för att upprätta ett eftersom fastighetsägaren annars har det övergripande ansvaret.

Arbetsmiljölagen reglerar arbetsgivarens ansvar

Den verksamhetsutövare som hyr lokalerna är ofta också arbetsgivare. Då finns det krav enligt arbetsmiljölagen att kartlägga, utreda och förebygga riskerna på arbetsplatsen, hit hör även brand. Det åligger arbetsgivaren att ta fram en utrymningsplan, återsamlingsplats, ordna utbildning och övning och se över brandskyddet i form av brandvarnare. På fastighetsägaren hamnar ansvaret för de fasta delarna som fungerande och fria utrymningsvägar, fungerande rökgasluckor och andra fasta installationer som finns i byggnaden. De som är besökare eller uppehåller sig tillfälligt i en fastighet på grund av arbete måste också skyddas och får inte glömmas bort.

PBL och BBR är andra lagar som reglerar brandskydd

Andra lagar och förordningar som påverkar brandskyddet är plan- och bygglagen samt boverkets byggregler (BBR), lagen om brandfarliga och explosiva varor samt andra tillstånd som krävs för vissa farliga verksamheter. Vissa verksamheter har också andra krav på sig så som äldreboenden, förskolor och hotell.

Det är alltså mycket viktigt att både fastighetsägare och hyresgäster tar sitt ansvar i det systematiska brandskydds arbetet för att förhindra

Systematiskt brandskydd vad innebär det?

Brandskyddet i fastigheter och verksamheter behöver kartläggas, risker ska identifieras, åtgärdas och följas upp. Rutiner för hur brandrisker ska hanteras ska upprättas och dokumenteras. Fastigheterna behöver gås igenom och allt från placering av släckutrustning, utrymningstavlor, hänvisningsskyltar och armaturer till rökgasluckor och brandcellernas funktion måste ses över. Regelbunden tillsyn över brandskyddet är extra viktigt om många olika verksamheter delar på gemensamma utrymmen. Fastighetsägaren ansvarar alltid för att utrymningsvägar är fria och tillgängliga. Genom att fastställa rutiner, kartlägga och följa upp kontinuerligt så skapas en systematik som är avgörande för att arbetet ska fungera. Här kan vi som förvaltare hjälpa till med att upprätta det systematiska arbetet  samt åtgärda de brister som framkommer.

Det är viktigt att brandskyddet inte glöms bort eller hamnar mellan stolarna. Det är en viktig uppgift för både fastighetsägare och verksamhetsutövare att utbildningar genomförs och att utrymning övas så att det sitter i ryggmärgen om olyckan är framme.

Viktiga punkter för Brandskydd

  1. Skaffa kunskap om brandskyddet och hur just ditt ansvar ser ut. Vilka lagar och regler gäller?
  2. Kartlägg risker i din fastighet eller i din verksamhet.
  3. Vidta åtgärder och arbeta aktivt med brandskyddet.
  4. Upprätta rutiner för brandskyddet.
  5. Dokumentera brandskyddsarbetet, skapa systematik
  6. Utarbeta tydlig information
  7. Se till att alla utrymningsvägar är fria och att all utrustning fungerar.
  8. Rädda-varna-larma-släck – se till att alla har kunskap

Det absolut billigaste sättet att skydda sig själv och sin egendom vid brand är fungerande brandvarnare, brandfiltar och brandsläckare, det är exempel på personligt brandskydd och bör finnas överallt. De måste också ses över med jämna mellanrum så att de fungerar som de ska. En bra tumregel är att testa brandvarnaren vid första advent och samtidigt kontrollera hållbarheten på övrig släck- och räddningsutrustning.

Välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp med ditt brandskydd. Vi kan hjälpa dig att ta fram ett fungerande brandskyddsarbete oavsett om du är fastighetsägare eller arbetsgivare. Tillsammans skapar vi hållbara och säkra fastigheter där människor trivs och mår bra.

H2M – Specialister inom teknisk fastighetsdrift och förvaltning

Läs mer om våra tjänster:

certifiering ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001